Uitsluitingscriteria


Met deze procedurebeschrijving wil Essentia Zorg sturing geven aan het proces om de grens van de zorgverlening vast te stellen, teneinde kwaliteit en zorgvuldigheid te waarborgen.
Grenzen aan zorg, in- en exclusiecriteria
Als je zorg verleent zoals Essentia Zorg dat doet kom je onlosmakelijk voor situaties te staan waarin je bedenkt: kan dit nog zo? Ontvangt de cliënt nog wel de zorg die hij/zij nodig heeft en waar hij/zij recht op heeft? Is de deskundigheid van het personeel voldoende aanwezig? Allemaal vragen die te maken hebben met de grenzen van de zorgverlening. Er zijn veel componenten van invloed op die grenzen. Het is daarom ook onmogelijk om één vaste, rigide richtlijn voor de grens van de zorgverlening vast te stellen. Het uitgangspunt zal altijd de cliënt zijn. Vanuit hem/haar wordt de situatie bekeken.


Essentia Zorg biedt:

 • Wijkverpleging op basis van de Zorgverzekeringswet (persoonlijke verzorging en verpleging)
 • Groepsbegeleiding op basis van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Dagbesteding)
 • Huishoudelijke hulp op basis van WMO/ PGB/ WLZ
 • Begeleiding op basis van WMO/ PGB/ WLZ
Uitsluitingscriteria
In beginsel levert Essentia Zorg thuiszorg aan hulpbehoevenden die vanwege een lichamelijke en/of psychische beperking (ouderdom) of ziektebeeld niet meer in staat zijn dit zelf te kunnen. Wij leveren zorg in de wijk (extramuraal) en komen bij de cliënt thuis.Er zijn echter situaties waarin Essentia Zorg kan besluiten de zorgvraag niet te accepteren. In de volgende situaties/ aan de volgende cliënten kunnen wij geen zorg bieden:


 • Wanneer de situatie rondom de zorgvrager dusdanig is dat Essentia Zorg onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen;
 • Wanneer de situatie rondom de zorgvrager maakt dat de veiligheid van de zorgverleners, andere cliënten (dagbesteding) en/of de zorgvrager niet kan worden gegarandeerd;
 • Cliënten met problematisch/storend gedrag waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard is en niet/nauwelijks beïnvloedbaar is;
 • Cliënten die gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen;
 • Cliënten die verbaal agressief zijn;
 • Cliënten en/of naasten die seksueel intimiderend gedrag vertonen;
 • Cliënten die geen voorwaarden scheppen om zorg, veilig en ergonomisch uit te kunnen voeren.
 • Cliënten waarop de Wet Zorg en Dwang van toepassing is (onvrijwillige zorg).
Voor alle cliënten zal individueel beoordeeld worden of ze in zorg kunnen worden genomen door Essentia Zorg of in zorg kunnen blijven als na een gesprek het gedrag (in positieve zin) verandert.